خانه / آدرس و تلفن های ضروری / پیش شماره تلفن ثابت و همراه

پیش شماره تلفن ثابت و همراه

پیش شماره تلفن های شهرها و روستاهای تربت حیدریه

پیش شماره های همراه تربت حیدریه

پیش شماره تلفن های همراه تربت حیدریه

پیش شماره تلفن های دائمی شهرستان 0915130 0915133 0915134 0915135 0915136 0915331 0915332 0915333 0915531 0915532 0915533 پیش شماره تلفن های اعتباری شهرستان 0915930 0915931 0915932 0915933 0915926 0915966 0915967    در صورتی که هر کدام از شماره ها به ...

متن کامل »

پیش شماره تلفن های روستاهای تربت حیدریه

پیش شماره تلفن های تربت حیدریه

پیش شماره تلفن های روستاهای شهرستان 0531244 آبرودتربت حيدريه 05312410 اسفيوخ 0531241 بوري آباد 0531246 حوض سرخ 05312413 ده پائين 0531248 سنگل آباد 0531245 سيوكي 0531243 صنوبر 05312411 فدرد 05312414 فهندر 0531242 كامه عليا 0532231 آلي 0532744 ابراهيم آبادتربت حيدريه ...

متن کامل »